Gặp gỡ đại diện trường University of Regina và University of Northern British Columbia (Canada)

  • Ngày diễn ra sự kiện: 26/1/2023

  • Thời gian bắt đầu: 16:00

  • Địa điểm: Hà Nội

  • Thời gian kết thúc: 17:00

Các sự kiện khác