Gặp gỡ đại diện trường Sheridan College (Oakville, Canada)

  • Ngày diễn ra sự kiện: 14/1/2023

  • Thời gian bắt đầu: 10:30

  • Địa điểm: Hà Nội

  • Thời gian kết thúc: 11:30

Các sự kiện khác